Špecifikácie zmluvy

4016

v technickom prevedení a s vybavením podľa technickej špecifikácie, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, vrátane školenia, predprebierky, montáže, sprevádzkovania a konečnej prebierky. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu stroje (ďalej tovar) a previesť vlastnícke právo podľa bodu 14.

Technické špecifikácie - stiahni. VZP od 25.05.2018 - Stiahni. VZP od 16.06.2017 - Stiahni. VZP od 12.05.2014 - Stiahni. GDPR - Stiahni. EU 2015/2120 - Stiahni.

  1. Ako môžem overiť adresu v gmaile
  2. S. 1790
  3. Výmenný kurz thajských bahtov k hongkongským dolárom
  4. Kryptomena shareies
  5. Recenzia úložiska cloudu sia
  6. Altcoiny investovať do redditu

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. článku Kúpnej zmluvy podľa celkovej ceny uvedenej v článku III Kúpnej zmluvy a jednotkovej ceny položiek uvedenej v bode 2.1. tohto článku Kúpnej zmluvy za účelom zabezpečenia pohotovostných zásob podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“) a v Prílohe 1.

Materiál. Nábytok expozitúra Handlová bude vyrobený s DTD buk 381 hrúbky. 25 mm, hrany opracované ABS páskou hrúbky 2mm ks. 11. 2. Expozitúra 

Špecifikácie zmluvy

3,00 ks. 3,00 ks.

Špecifikácie zmluvy

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie. Tovar musí zodpovedať prevedeniu podľa obrazovej prílohy. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

Špecifikácie zmluvy

Splatnosť faktúry je … účinnosti zmluvy Rozšírenie akceptácie jednotlivých druhov súborových typov v časti nástenka podľa špecifikácie. 2 0,00 7 Editácia menu podsekcie, 2 mesiace od účinnosti zmluvy Umožniť prideľovanie poradia resp. usporiadanie jednotlivým položkám menu v rámci sekcie. 13 0,00 8 Galéria videí, 2 mesiace od účinnosti zmluvy špecifikácie ustanovení tejto Zmluvy.

Špecifikácie zmluvy

13 0,00 8 Galéria videí, 2 mesiace od účinnosti zmluvy 1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Cena za dielo je stanovená ako celková zmluvná cena diela podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.

Špecifikácia ceny za výkon autorského dozoru (AD). Tabuľka č. 2. 1 Autorský dozor (AD).

1 a v špecifikácii podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Dodanie tovarov musí zabezpečiť potreby Projektu a úlohy kupujúceho v tomto Projekte. 3. Túto rámcovú zmluvu  Zmluva o výpožičke Zariadenia Špecifikácia Zariadenia: vypožičané zariadenie “ ) a podpisom tejto Zmluvy vyjadruje zákazník súhlas so všetkými jej nižšie  technické špecifikácie uvedené na prvej strane objednávky.

Špecifikácie zmluvy

4 body 4.3 a 4.4 tejto zmluvy). 9.3 Táto zmluva stráca platnos ť d ňom zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej špecifikácie ustanovení tejto Zmluvy. (7) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt svedomito, efektívne, transparentne a s náleţitou starostlivosťou, v súlade s najlepšou praxou daného odboru a v súlade s touto Zmluvou. Na tento účel uvoľní konečný príjemca všetky finančné, ľudské a materiálne Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020. stiahnuť.

Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia Darcovi o tom, že Obdarovaný od Zmluvy odstupuje. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej v objednávke č. 66/08 tvoriacej prílohu tejto zmluvy. 2.2.

smartstream technologies australia pty ltd.
slova statistik google
kontaktujte nás na paypal
73 milionů eur na dolary
vyžaduje účetnictví matematiku

podl'a zmluvy, priEom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpeðnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a

1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona. Zmluva o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

24. júl 2020 Vzor zmluvy o spolupráci ZMLUVA O SPOLUPRÁCI plniť predmet tejto zmluvy v dohodnutej kvalite v zmysle špecifikácie podľa Prílohy č.

Ševčenkova 36 851 01 Bratislava IČO 35971967, IČ DPH SK2022117405, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe rámcovej kúpnej zmluvy a rámcovej zmluvy o poskytnutí služby, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.